Primavera P6 (Advanced)

QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ NGUỒN LỰC

TRONG PRIMAVERA P6 PROFESSIONAL R21.12

(Nâng Cao – 3 ngày)

Chủ đề khóa học: Quản lý dự án và nguồn lực nâng cao trong Primavera P6 Professional bao gồm các chủ đề sau:

Phần I: Phân tích dự án nâng cao

Chủ đề 01 – Các loại thời lượng công việc

 • Xác định loại thời lượng công việc sẽ hoạt động tốt nhất trong một tình huống nhất định
 • Gán loại thời lượng công việc đến một công việc:

Chủ đề 02 – Tính toán phần trăm hoàn thành

 • Mô tả ba loại phần trăm hoàn thành.
 • Xác định loại phần trăm hoàn thành để sử dụng dựa vào cách mà tổ chức của bạn muốn báo cáo.
 • Giải thích phần trăm công việc được tính toán dựa trên loại phần trăm hoàn thành đã chọn.
 • Sử dụng các bước tỷ trọng để tính phần trăm hoàn thành.

Chủ đề 03 – Giá trị thu được

 • Xác định giá trị thu được.
 • Xác định phần trăm hoàn thành hiệu suất.
 • Kiểm tra kết quả các giá trị thu được khác nhau.
 • Nhận thức được lợi ích của việc sử dụng phân tích giá trị thu được

Chủ đề 04 – Quản lý nhiều dự án

 • Lọc và áp dụng quy trình đến nhiều dự án.
 • Thiết lập dự án mặc định cho nhiều dự án.
 • Giải thích các yếu tố dự án được xử lý theo chế độ “inmulti-project”.

Chủ đề 05 – Chạy tiến độ nâng cao

 • Tính toán nhiều đường Float khi chạy tiến độ
 • Giải thích sự khác biệt giữa các tùy chọn trong chạy tiến độ.
 • Mộ tả ảnh hưởng của lịch làm việc trên độ trễ.

Phần II: Phụ lục hỗ trợ

Chủ đề 06 – Sử dụng P6 Professional với bảng tính

 • Xuất các dữ liệu danh sách công việc thành một loại dữ liệu của ứng dụng bảng tính.
 • Tùy chỉnh thông tin dự án trong ứng dụng bảng tính.
 • Nhập dữ liệu thông tin dự án từ việc chỉnh sửa dữ liệu trong ứng dụng bảng tính.
 • Tạo mới dự án từ cách nhập tập tin của ứng dụng bảng tính.

Chủ đề 07 – Công cụ so sánh “Claim Digger”

 • Mô tả cách sử dụng công cụ so sánh “Claim Digger” để so sánh với kế hoạch dự án thời điểm khác.
 • Tạo kết quả báo cáo của việc so sánh trong “Claim Digger”.

Chủ đề 08 – Tạo kết quả đầu ra

 • Tùy chỉnh canh lề phần trên và phần dưới trang.
 • Chèn và định dạng các công cụ đính kèm văn bản.
 • Đinh dạng cách hiểu thị theo ngày cập nhật dữ liệu

Chủ đề 09 – Biểu đồ hợp lý theo khoảng thời gian

 • Mô tả cái gì là một “timescaled logic diagram”
 • Giải thích giá trị của “timescaled logic diagrams”
 • Tạo một “timescaled logic diagrams”

Phần III: Quản lý và phân tích Nguồn lực

Chủ đề 10 – Tạo vai trò

 • Xem hộp thoại Vai trò.
 • Tạo vai trò
 • Xem giới hạn của một vai trò.
 • Gán một nguồn lực đến một vai trò.

Chủ đề 11 – Tạo Nguồn lực

 • Hiển thị cửa số Nguồn lực.
 • Mô tả bảo mật nguồn lực.
 • Tạo một nguồn lực con người thông qua trình trợ giúp.
 • Tạo một nguồn lực con người thủ công.
 • Xem và chỉnh sửa thông tin chi tiết Nguồn lực.
 • Tạo một nguồn lực nguyên vật liệu.

Chủ đề 12 – Gán lịch làm việc

 • Định nghĩa thời gian làm việc và thời gian không làm việc.
 • Giải thích sự khác nhau giữa các lịch làm việc cấp tổng thể, cấp dự án, cấp nguồn lực.
 • Tạo mới lịch làm việc dự án.
 • Chuyển một lịch làm việc của nguồn lực kiểu chia sẽ thành lịch làm việc của nguồn lực kiểu cá nhân.

Chủ đề 13 – Phân tích Nguồn lực và Vai trò

 • Phân tích năng suất sử dụng nguồn lực trong công cụ “Resource Usage Profile”.
 • Phân tích năng suất sử dụng nguồn lực trong công cụ “Resource Usage Spreadsheet”.
 • So sánh việc phân bố vài trò của “staffed” với “unstaffed”.

Chủ đề 14 – Cửa sổ danh sách Nguồn lực đã gán

 • Xác định các phần trong cửa sổ gán Nguồn lực.
 • Sử dụng của sổ gán nguồn lực để xem và chỉnh sửa việc phẩn bổ nguồn lực.
 • Chọn các dữ liệu để hiển thị trong “Resource Usage spreadsheet”

Phần IV: Chiến lược phân bổ và Báo cáo

Chủ đề 15 – Phân bổ Nguồn lực thủ công

 • Gán độ trễ nguồn lực và thời lượng nguồn lực đến những nguồn lực đã được gán vào dự án.
 • Xem và gán đường cong nguồn lực đến việc phân bổ thủ công.

Chủ đề 16 – Bucket Planning

 • Giải thích sự khác biệt giữa quy hoạch “bucket” và phân phối tuyến tính
 • Giải thích lợi ích của kế hoạch “bucket”.
 • Xem “bucket” thời gian trong tương lai.
 • Chỉnh sửa thời gian bucket của một nguồn lực đã được gán.
 • Theo dõi thủ công đường cong trong dự án.

Chủ đề 17 – Cân bằng Nguồn lực

 • Định nghĩa cân bằng nguồn lực.
 • Chọn các tùy chỉnh trong cân bằng nguồn lực.
 • Cân bằng dự án để giải quyết sự xung đột nguồn lực.
 • Phân tích sự ảnh hưởng của cân bằng nguồn lực.
 • Cân bằng dựa trên mức độ ưu tiên của công việc và dự án.

Chủ đề 18 – Lưu trữ hiệu suất theo chu kỳ

 • Hiển thị chu kỳ tài chính theo cột.
 • Lưu trữ hiệu suất chu kỳ đã qua.

Chủ đề 19 – Gán tài khoản chi phí

 • Gán tài khoản chi phí đến nguồn lực đã gán.
 • Gán tài khoản chi phí đến phí tổn.
 • Giải thích sự khác nhau giữa các lịch làm việc tổng thể, dự án và nguồn lực.
 • Tạo mới lịch làm việc dự án.
 • Chuyển một lịch làm việc của nguồn lực kiểu chia sẽ thành lịch làm việc của nguồn lực kiểu cá nhân.

Chủ đề 20 – Tùy chỉnh cài đặt cấp Dự án

 • Liên kết giá trị “Budgeted” và “Estimate at Completion”
 • Mô tả sự khác nhau giữa nguồn lực lèo lái và nguồn lực không lèo lái.

Chủ đề 21 – Báo cáo nguồn lực

 • Mô tả phương pháp báo cáo.
 • Chạy một báo cáo nguồn lực có sẵn.
 • Tạo một báo cáo nguồn lực với trình trợ giúp.
 • Tạo một báo cáo sử dụng giao diện làm việc hiện tại.
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-